Per Anders Fogelström i en förvandlad stad – 4

Per Anders Fogelström i en förvandlad stad – 4

Print FlashCard
Question Answer
en lat, laten, latarSynonymer: melodi, sang, visaDefinition: melodiSammansattningar: folklat (folk song) a tune, song
helvete, helvetet, helveten, helvetena substantiv (aven som svordom), Definition: det ondas tillhall, outhardlig plats (the nether realm of the devil; a place of torment or evil)Sam: helvetes|skildring (portrayal of hell) hell (even used as a swear word)Exempel: lida alla helvetets kval (go through sheer hell), vad i helvete gor du? (what the hell do you think you're doing?), hon har ett rent helvete hemma (her home's sheer hell)
avbrot, avbrutit, avbryt, avbryta, avbryter (verb)Synonymer: avblasa, hejda, sluta, stoppa, upphavaDefinition: fa att upphora, stoppa discontinue, terminate (verb)Exempel: experimentet fick avbrytas (the experiment had to be terminated), vi fortsatte var avbrutna resa (we continued our journey where we had left off)
ett kor, koret, kor, korenIdiom: i ett kor ("oavbrutet") (continuously ("without interruption")) a continuity, an ongoing, uninterrupted process
en kor koren, korerDefinition: grupp personer som regelbundet sjunger tillsammansSammansattningar: kor|sang (choral singing), manskor (male choir) a choir
en vara, varan, varorSynonymer: produktDefinition: det som kops och saljs; artikelExempel: svenska varor (Swedish goods), varor och tjanster (goods and services) goods, commoditySammansattningar: kottvara (meat product), varu|smuggling (smuggling), handelsvara (merchandise) varuhuset (department store)
en mina, minan, minorDefinition: (gomd) sprangladdning anvand som militart vapenSammansattningar: min|falt (minefield), landmina (land mine) a mine, (military weapon ie. land mine)
ett hall, hallet, hall, hallenSyn: riktningDefinition: riktning fran en viss utgangspunktIdiom: pa sina hall ("pa vissa platser") (in some places) a way, a directionExempel: pa andra hall i varlden (in other parts of the world), at vilket hall ska du? (which way are you going?)Sammansattningar: (fran) lekmannahall (laymen (say)), (fran) foraldrahall (parents (have it))
Per Anders Fogelstrom i en forvandlad stad forvandlade, forvandlat, forvandla, forvandlar (change, turn into, transform)Syno: konvertera, ombilda, omforma, omskapa, transformeraDefinition: fullstandigt (for)andraExempel: bilen forvandlades till skrot (the car was turned into scrap)
trangde, trangt, trang, tranga, tranger (aven bildligt), verbDefinition: bana sig vag trots motstandExempel: ett regnomrade tranger in fran Nordsjon (rain is moving in from the North Sea), tranga sig fram (push one's way through) push, jostle (also used figuratively)..sa snabba att den inte hinner tranga in
hann, hunnit, hinn, hinna, hinnerSynonymer: belaggning, film, holje, membran, skal, skiktDefinition: komma i tid, na fram (arrive in time, reach)Exempel: han hann inte med bussen (he didn't make (missed) the bus) 1. reach, advance 2. manage, have time
snabb snabbt snabba fast, speedy, prompt, rapid, quick, swift
rev, rivit, riv, riva, riverSynonymer: ta nedDefinition: jamna med marken, raseraExempel: riva gamla hus (demolish old buildings) pull (tear) down, 2. scratch, tear verb (sarskilt med klor, naglar etc; om djur aven " doda"), (Engelska) scratch [particularly with claws, nails etc.; of animals, also " kill"]
forandring, forandringen, forandringarDefinition: andring, forvandlingExempel: samhallet har genomgatt stora forandringar (society has changed a great deal)Sammansattningar: klimatforandring (climate change), change, evolution, shift turn, modificationSynonymer: mutation, ombildning, ombyte, omstallning, omvandling, omvaxling, skifte, skiftning, transformation, vandpunkt, vaxling, andring
oavbruten, oavbrutet, oavbrutna (adjektiv)Synonymer: fortlopande, fortskridande, ihallande, kontinuerlig, oupphorlig, stadigvarande, standig, utgorsDefinition: som inte har avbrott, standig, konstant (unbroken, continuous) uninterrupted, continuously, steadily, unrelentingly
slingrande (adjektiv) devious, meandering, serpentine, tortuous, turning
egg, eggen, eggarSynonymer: knivbladDefinition: vass kant pa skarande verktygSammansattningar: knivsegg (knife edge) edge
nuet (substantiv) now, the now (noun)
forfluten, forflutet, forflutna (adjektiv)Synonymer: forgangen, svunnenDefinition: forgangen, passeradExempel: i det forflutna (in the past), ett forflutet som forfattare (a past as an author), forfluten tid (past) period all over and done with, past (adjective)
knappast (adverb)Synonymer: nappeligenDefinition: nastan inteExempel: jag tror knappast det (I hardly think so), knappast nagon (hardly anyone) hardly (adverb)
ladugard, ladugarden, ladugardar (substantiv)Synonymer: ladaDefinition: byggnad for kor (pa en lantgard) barn (noun)
droja, drojde, drojt, droj, droja, drojerSynonymer: avvakta, forhala, uppehalla, vara senDefinition: avvakta, vantaExempel: var god och droj ett ogonblick! (please wait a moment!), han drojde med svaret (he took some time in answering) hesitate, take a long time
kvar, (adverb)Synonymer: innestaende, overDefinition: pa samma stalle som forutExempel: stanna kvar i Malmo (remain in Malmo) left, over, remaining (adverb)
malmarna the ores, the minerals
avtradde, avtratt, avtrad!, avtrada, avtraderDefinition: avsta fran, lamnaExempel: hon avtradde sin plats (she resigned her post) retire, leave, resign, withdraw
tillforde, tillfort, tillfor, tillfora, tillforSynonymer: bidra, bidra till, forseDefinition: forse medExempel: tillfora staten pengar (provide the government with money)Avledningar: tillforsel (supply) povide, supply
tradskuggade tree-shadowed
langa, langan, langorSynonymer: radDefinition: rad med hus; langt hus long building, row of row houses
kak, kaken, kakar (substantiv) vardagligtSynonymer: husDefinition: (daligt) husSammansattningar: kak|stad (shantytown), rivningskak (condemned building 1. run down house 2. the slammer (noun)) informal
smakakar small run down houses
sviktade, sviktat, svikta, sviktar (verb)Definition: fjadra fram och tillbaka, boja sig(Svenska) svikta verb (mest bildligt), (Engelska) yield, sag bend, yield, sag
sviktande sagging
snickarglada carpenterhappy
lusthus, lusthuset, lusthus, lusthusenDefinition: litet hus for avkoppling i tradgard el. park gazeebo, pavillion, bower, belvedere
innanfor (adverb or preposition) inside, within
avtradeslangor retired row houses
plank, planket, plank, plankenDefinition: (stangsel av) tjocka brador fence (of wide planks)
rykande smokey
bullrande boisterous, noisy
intill (preposition eller adverb) beside, next to, along side, by, next
tullare, tullaren, tullare, tullarnaDefinition: tulltjansteman cutoms official
reste, rest, res, resa, reser (verb)Synonymer: fardas, tripp, akaDefinition: gora en resa, aka, fara, fardasExempel: jag reser utomlands pa semestern (I travel abroad on my holidays), resa bort (go away) 1. travel 2. put up, raise 3. bring up
kasern substantiv (aven om stora (trista) hyreshus i allmanhet), barracks [also used of large (drab) blocks of flats]
gavel, gaveln, gavlarDefinition: kortsida pa ett hus (the side of a house that is under the end of a pitched roof)Idiom: pa vid gavel ("helt oppen") (wide open) gable (of a house)Sammansattningar: vastgavel (western side of a house), gavelfonster (gable window)
brandgavel, brandgavlorBrandgavel eller brandmur ar en yttervagg eller gavel i en byggnad som i avsikt att forhindra spridandet av en brand till eller fran grannfastigheten saknar fonster och dorroppningar. fireresistant gableBrandgavlar uppfors vanligen ocksa i tegel eller sten aven i byggnader som annars ar av tra.
tobakslador tobacco barn (storage house)
falt substantiv (aven bildligt " verksamhetsomrade"), faltet, falt, faltenDefinition: oppet, plant omrade; aker; yta field [also figuratively: " area of activity"]Sammansattningar: flygfalt (airfield), oljefalt (oil field), nojesfalt (amusement park, funfair), arbetsfalt (field of work (activity)),
rovfalt predator field
vanja sigSynonymer: acklimatisera sig, accustom, acclimatize
pragel, prageln, praglarSynonymer: avtryck, karaktar, toucheDefinition: sarmarke, karaktarExempel: energifragan satter sin pragel pa hela 80-talet stamp, mark, imprression
befriade, befriat, befria, befriarSynonymer: frige, frigora, frislappa, lossa, losgora, radda, slappa, undsattaDefinition: gora fri, radda; lata slippaExempel: bli befriad fran skatt (be declared exempt from tax), liberate, release, rescue, set free
begriplig, begripligt, begripligaSynonymer: fattbar, forklarlig, forstaelig, tydligDefinition: som man kan begripa, forstaelig understandable, comprehensible, intelligible
kaj, kajen, kajerDefinition: tillaggsplats for batar, brygga quay, dock (for boats)
ved, vedenDefinition: tra att elda medSammansattningar: bjorkved (birchwood), ved|spis (wood(-burning) stove) firewood, wood
kuta, kutade, kutat, kuta, kutarSynonymer: lubba, spring, sprintaDefinition: ha (konstant) krokig ryggSammansattningar: kut|ryggig (stooping) 1. stoop 2. trot
forflot, forflutit, forflyt!, forflyta, forflyter – verb (om tid ) Definition: passera, gaExempel: tiden forflyter (time passes) go by, pass – verb (of time)
fjadrade, fjadrat, fjadra, fjadra! fjadrarDefinition: ge efter, vara mjuk och elastisk (give, be soft and elastic) be elastic, yield (verb)
riktning, riktningen, riktningar substantiv (bildligt "tendens"),Def: hall, kursEx: i riktning mot en katastrof (towards a disaster), i socialistisk riktning (towards socialism, in a socialist direction, becoming more socialist), direction, (figuratively tendency, trend)Syn: hall, kurs i sydlig riktning (in a southerly direction)Sammansattningar: riktningsvisare (indicator), moderiktning (fashion trend), vindriktning (wind direction)
skarp, skarpt, skarpa adjektiv (bildligt om yttrande etc " fran, hard"),Synonymer: distinkt, fran, klipsk, vassadDefinition: vass, spetsigExempel: en skarp kniv (a sharp knife), keen, strong, sharp, bright, acute
kniveggsskarpa knife's sharp edge
egentligen (adverb) actually, really
ratt, (adverb)Synonymer; domstol, exakt, korrekt, precis, riktig, riktigt, sannDefinition: ganskaExempel: det gar ratt bra (it's going quite well) 1. fairly, rather, quite 2. straight 3. right justice 4. court 5. course, dish
ratta (substantiv) justera, korrigeraIdiom: finna sig till ratta ("borja trivas") (settle down, get one's bearings ("begin to feel at home")), komma till ratta med ("reda upp") (manage, get the better of ("clear up")), manage, cope with, handle (noun)… tala till ratta ("fa nagon att andra sitt misstag") (make a person see reason ("get a person to correct his mistake"))
rattade, rattat, ratta!, ratta, rattar (verb)Synonymer: justera, korrigera, betygsattaDefinition: gora riktig, korrigeraIdiom: ratta sig efter ("lyda") (follow, comply with ("obey")) correct (verb)Synonymer: betygsattaExempel: ratta en skrivning (correct an essay), ratta till vecken i klanningen (adjust (straighten) the pleats in the dress)
uppslukande (adjektiv) swallowed up
med ratta (fras) justifiably (adverb)
uppslukad, uppslukat, uppslukade (adjektiv)Synonymer: absorberadDefinition: fordjupad i; forsvunnen (engulfed, absorbed, engrossed) swallowed up (adjective)Idiom: han var som uppslukad av jorden ("totalt forsvunnen") (it was as if the earth had swallowed him up ("completely disappeared"))
rest, resten, rester (substantiv)Synonymer: farit, kvarleva, slatt, spill, spillra, akt, aterstod, aterstaende, overbliven, overskottDefinition: det som blir kvar, aterstodExempel: vad hander under resten av aret? rest, remainder 2. leftovers (noun)Idiom: for resten ("for ovrigt, dessutom") (besides)Sammansattningar: matrest
uppsluka (verb) to absorb, to engulf, to raven, to swallow
vande, vant, vanj, vanja, vanjerDefinition: gora van, tranaExempel: vanja sig vid att leva enkelt (get used (become accustomed) to living simply)Idiom: vanja sig av med ("lagga bort") (get out of the habit of) accustom, inure, season
utkant, utkanten, utkanter (substantiv)Synonymer: bryn, gransomrade, periferi, ytterkantDefinition: ytteromrade (fringe, border)Exempel: i utkanten av staden (on the outskirts of the town) outskirt (noun)
nod, noden (substantiv))Synonymer: armod, brist, knipaDefinition: svar situation dar man behover hjalpExempel: en manniska i nod (a person in need (distress, trouble)),med knapp nod ("natt och jamnt") (barely ("only just")) need (noun)Idiom: det gar ingen nod pa honom ("han klarar sig fint") (he has nothing to complain of ("he is doing (managing) well")), med nod och nappe ("med stor svarighet, nastan inte") (barely ("with great difficulty, only just")),
granade, granat, grana, granar (verb)Definition: fa gratt har; bli gammal och graExempel: en granad man (a grey and grizzled man) grey, turn grey, grow old(er) verb
skjulet, skjul, skjulenSynonymer: barack, bod, forrad, kyffe, ruckelDefinition: enkel byggnad for forvaringSammansattningar: redskapsskjul (tool shed) hovel, hut, shed, shanty
vek, vekt, veka (adjektiv)Synonymer: bracklig, klen, skor, spad, svag, tanig, omtaligDefinition: som latt bojs el. gar sonder, svag (feeble, pliable, yielding, tender)Exempel: en vek och begavad tonaring (a gentle and gifted teenager) weak (adjective)
vek, vikt, vik, vika, vikerDefinition: dra sig tillbaka, ge efterExempel: regeringen viker inte fran sin standpunkt (the government is not budging from its standpoint) yield, bend, budge, fold, reserve (time or space)
ilsken, ilsket, ilskna (adjektiv)Synonymer: arg, argsint, bitsk, ettrig, rasande, ursinnig, vildsint, vred, vredgadDefinition: som visar ilskaExempel: en ilsken tjur (a raging bull), ett ilsket brev (an angry letter) angry (adjective)
ett bolande, bolandet, bolande, bolanden (substantiv)Synonymer: mu, muande, ramande, moo, bellowing, hallowing, yowling
rann, runnit, rinna, rinner verb (om vatska)Synonymer: floda, strila, strommaDefinition: flyta, strommaIdiom: rinna ut i sanden ("bli resultatlos") (come to nothing, fizzle out) flow, run (of fluid)Exempel: avloppsvattnet rann ut i havet (the waste water ran into the sea), smaltvattnet rinner fort undan (the meltwater soon runs away), lat musslorna rinna av! (drain the mussels!)
tryckeri, tryckeriet, tryckerierDefinition: plats dar man trycker bocker, tidningar, affischer etc print shop
sedeltryckeri, sedeln, sedlar substantiv (i sammansattning aven " forteckning, blankett etc")Definition: pappersmynt bill (US) (bank note)Sammansattningar: sedel|press (banknote printing press), lopsedel (placard), matsedel (menu), rostsedel (ballot)
tilltrade forbjudet access forbidden
bojde, bojt, boj, boja, bojerSynonymer: kroka, vikaDefinition: kroka, bockaExempel: de fick boja sig for majoriteten (they had to submit to the majority opinion) 1. flex, incline, bow, curve, bend2. inflect, decline [nouns, pronouns, adjectives], conjugate [verbs]
rad, raden, raderSynonymer: langaDefinition: foljd (av saker bredvid varandra), serieExempel: en i raden av gratulanter (one in the line of congratulators) row, series en lang rad av problem (a long succession of problems), en rad exempel (a series (number) of examples), en rad villor (a row of [detached] houses)
vek, vikt (vikit – stark verb form), vik, vika, vikerDefinition: dra sig tillbaka, ge efterExempel: regeringen viker inte fran sin standpunkt (the government is not budging from its standpoint) yield, bend, fold, budge, give in – ge viker, back down
rorde sig, rort sig, ror sig, rora sig, ror sigDefinition: flytta sigExempel: hon ror sig snabbt (she moves quickly), stenen rorde inte ens pa sig trots alla anstrangningar (despite all the efforts, the stone didn't even move) move (one's self)
vande, vant, vanj, vanja, vanjerDefinition: gora van, tranaExempel: vanja sig vid att leva enkelt (get used (become accustomed) to living simply)Idiom: vanja sig av med ("lagga bort") (get out of the habit of) accustom (verb)
Man hade hunnit och kunnat vanja sig vid den staden sadan den var. One had been able to (had time to) get used to that city as it was.
Det man lart kanna kan accepteras ocksa det man egentligen onskar bli befriad ifran. What one learned to accept is also what one really wants to be freed from.
trang, trangt, tranga, trangre, trangst (adjektiv)Synonymer: smal, snav, tajt, atsittande, atsmitandeDefinition: inte tillrackligt stor eller rymligExempel: tranga byxor (tight trousers), ett trangt kok (a cramped kitchen) tight, narrow (adjektiv)Idiom: (kulturen) sitter trangt ("har svart att havda sig") ((culture) is in a jam ("has difficulty holding its own"))
lok, loket, lok, loken (substantiv)Synonymer: dragfordon, lokomotivDefinition: motorvagn som drar tag, lokomotivSammansattningar: anglok (steam engine), lok|forare (engineer) engine, lokomotiv (noun)
evig, evigt, eviga (aven om trottsam upprepning), Synonymer: alltid, bestandig, evinnerlig, konstant, oupphorlig, outplanlig, oandlig, standig, tidlos, andlosDefinition: som varar for alltid, andlos eternal, persistent, never-ending, everlasting [also used of tiresome repetition]Exempel: det var ett evigt tjat! (stop that nagging!), for evig tid (for ever)
malandeSynonymer: brunstmala – to mill, grind 1. grinding 2. singsong
rattslos, rattslost, rattslosa (adjektiv))Definition: som saknar lagens skyddAvledningar: rattsloshet (lack of legal rights) without legal rights (adjective)
lovlig, lovligt, lovliga adjektiv (aven bildligt),Synonymer: tillatenDefinition: tillaten (att jagas)Exempel: lovligt byte (fair game) permissible (in season, i.e., hunting) [also figuratively]
skockas, skockades, skockats, skockasSynonymer: samlasDefinition: samlas i stor skaraExempel: barnen skockades kring motorcykeln (the children flocked round the motorcycle) mass, crowd, accumulate, gather [together]
gathornen (substantiv)hornet, horn, hornenSynonymer: horna, vraDefinition: yttre eller inre vinkel av ett foremal (the place at which two converging lines or surfaces meet; an angle) the street corners (noun))Exempel: gubben satt i ett horn och karvade trafigurer (the old man sat in a corner carving wooden figurines), affaren ligger runt hornet (the shop is just round the corner)
barmhartig, barmhartigt, barmhartiga adjektiv (hogtidligt),Synonymer: medkannande, nadigDefinition: medlidsam, godhjartadAvledningar: barmhartighet (mercy, compassion) merciful, compassionate, charitable adjective (solemn)
hejdade, hejdat, hejda, hejdarSynonymer: avblasa, avbryta, avvarja, blockera, bromsa, hindra, lugna, lagga band pa, mota, motverka, stanna, stoppa, stavja, uppehallaDefinition: stoppa, hindra stop, check (verb)Exempel: hon kunde inte hejda sig (she couldn't help it), markspekulationen maste hejdas! (speculation in land must be stopped!)
kringrande Definition: omgarda med vallgravomgarda – enclose, fence invallgrav, vallgraven, vallgravar – moatDefinition: (vattenfylld) grav runt ett slott el. en (medeltida) stadskarna circumvallate, surround with or as if with a rampart or other fortification
hetsade, hetsat, hetsa, hetsarSynonymer: jakta, retaDefinition: jaktaExempel: hon hetsar upp sig i onodan (she gets all worked up about nothing), hetsa mig inte! (stop badgering me!) 1. rush, hurry, bait 2. set on, incite, sik (a dog), egg on, excite Synonymer: eggaDefinition: uppmuntra till forfoljelse (move to action against, stir up)Exempel: hetsa hunden pa nagon (set the dog on sby)
kring (adjektiv)Synonymer: runt, runtomDefinition: runt (om)Exempel: kring sekelskiftet (around the turn of the century), i trakterna kring Goteborg (in the area round Goteborg), around sla armarna kring nagons hals (throw one's arms around sby's neck), en lon kring 35 kronor i timmen (a wage around 35 kronor per hour)
Idiom: vara om sig och kring sig ("alltid forsoka skaffa sig ekonomiska fordelar") (look after one's own interests ("always try to gain financial benefits"))
grand, granden, granderDefinition: trang gataSammansattningar: atervandsgrand (cul-de-sac) alley
chockade, chockat, chocka, chockarSynonymer: chockeraDefinition: utsatta for chock 2 (subject sby to shock 2)Exempel: han blev chockad vid beskedet om hustruns dod (he was shocked by the news of his wife's death) shock (verb)
chockerade, chockerat, chockera, chockerarSynonymer: chocka, upprora, vacka anstot, overrumplaDefinition: upprora, vacka anstot (hos) (scandalize, disturb (sby's) sensibilities) shock (verb)
herrgardsvaxt gentleman's garden plant (a slogan for a type of margarine in 1930s Stockholm)
falla, fallde, fallt, fall, falla, faller verb (om manniskor och djur aven " doda"),1. fell [of people and animals, also: knock down, " kill"]2. pass sentence on, convict3. make, let fall, say4. run (forlora farg) 1. kill, bag 2. convict 3. say, account for 4. drop, let fall 5. run (colors in wash)
bommade, bommat, bomma, bommar (Engelska) 1. miss, failSynonymer: misslyckasDefinition: skjuta bom, missa (fail to hit the target) bommade, bommat, bomma, bommar (Engelska) 2. lock up, bar (jarnvagsbommar) Definition: stanga (close)Exempel: bomma for, bomma till, bomma igen (shut up, lock up)Avledningar: tillbommad (barred and bolted), igenbommad (closed up)
lurade, lurat, lura, lurar (Eng) 1. lurk Synonymer: bedraga, gackaDefinition: sta pa lurExempel: doden lurar (death lies in wait) lurade, lurat, lura, lurar (Eng) 2. deceiveSyn: bedra, bedraga, bedrageri, bluffa, desinformera, narra, vilsefora, vilseledaDef: anvanda logn for att vinna fordelEx: lata lura sig (let oneself be taken in), bli lurad (be swindled)
finna sig, fann sig, funnit sig, finn sig, finna sig, finner sigDefinition: acceptera, tala, sta ut medExempel: finna sig i att bli athutad (to accept a reprimand), finna sig i en sarlosning (accept an unusual solution) 1. stand, tolerate, put up with, accept 2. find themselves
fann sig found themselves
malde, malt, mal!, mala, mal/maler (verb)Synonymer: tjataDefinition: smula sonder (sadeskorn etc) i en kvarnExempl: mald (malen) peppar (ground pepper), utredningen har inte malt fardigt an (the investigation has not been completed yet) mill, grind (verb)Idiom: den som kommer forst till kvarnen far forst mala ("den som kommer forst far forst sitt arende utrattat") (first come, first served ("the first to arrive is the first to be done"))Samma: finmala (grind (mince) fine (small))
slumm, slummen (collective noun – no plural form) Synonymer: fattigkvarter, ghettoDefinition: fattigt och slitet bostadsomradeSammansattningar: slum|omrade (slum area) slum (noun)
horlur, horluren, horlurarAnvandning: vanl. plur. earphone, headphone, hearing aidDefinition: en av tva sma hogtalare som placeras vid vardera orat (a device, used as an aid to hearing, held to the ear for amplifying sound;
sasong, sasongen, sasonger substantiv (sarskilt om viss arstid), Synonymer: arstidDefinition: regelbundet aterkommande tidsperiod (for viss verksamhet) season [of certain times of the year]Ex: det ar sasong for gummistovlar nu (now is the season for rubber (wellington) boots), i borjan pa sasongen (at the beginning of the season)Sam: sasongs|arbete, varsasong (spring season)
omkull (adverb) verbpartikelDefinition: overanda, till markenExempel: ramla (el. falla) omkull (fall over, fall down), Jag foll omkull pa isen.Idiom: foretaget gick omkull ("gick i konkurs") (the company failed ("went into liquidation")) over, down (to the ground) adverb
till och med 1. even, 2. through
Tegelbacken (place name) also brick-tile back Tegelbacken is a junction at Norrmalm in Central Stockholm and the name of several streets that contains the junction.[1]At Tegelbacken the traffic are connected to the Centralbron, Vasabron, Nynasvagen and Gamla stan.
fallda bommar — vad betyder ?Elektriska tag rullade spokligt tysk fran mellan Tegelbackens fallda bommar och ut over Jarnvagsbron. – Electric trains roll spoke-like quiet from between Tegelbackens failed crossing guards and out over Ironroadbridge. I lordags eftermiddag gick larmet om att jarnvagsbommarna fallts vid overgangen inne i Forsheda trots att inget tag skulle passera. source:
Man hade hunnit och kunnat vanja sig vid den staden sadan den var. One had been able to get used to that city as it was.
Det man lart kanna kan accepteras ocksa det man egentligen onskar bli befriad ifran. What one learned to accept is also what one really wants to be freed from.
De sprang ut over torgen och fann sig plotsligt kringranda, hetsade av ilskana signaler. They ran out over the square and suddenly found themselves cordoned (circumvallated), incited by angry signals.
vek, vikt, vik, vika, viker1. reservera ( earmark) 2. lagga dubbel el. i veck (bend)3. dra sig tillbaka, ge efter (yield)vika en plats for nagon (reserve a place for sby)en vikt sedel (a folded note)han viker inte (he is not budging) (reflexive) to bend (by laughing too much)De skrattade sa att de vek sig.they were rolling on the floor laughing.
(reflexive) to sleep, to go to bedJag gar och viker mig.I'm going to bed.vika ut(transitive) to unfold, to open a foldout(reflexive) to bend (by laughing too much)De skrattade sa att de vek sig.they were rolling on the floor laughing. (reflexive) to sleep, to go to bedJag gar och viker mig.I'm going to bed.vika ut(transitive) to unfold, to open a foldout(reflexive) to expose oneself as a (nude) centerfold, to appear (nude) in a magazine or online
vara med get in
knakort kjolar knee-high skirts
kjol, kjolen, kjolar (substantiv)Definition: kvinnoplagg som gar fran midjan och ner over benenSammansattningar: kjol|langd (skirt length) skirt (noun)
shinglat har Har som klipps i slat page med kort nacke. Harmode for kvinnor fran 1920-talet. shingled hair
samlades, samlat, samlade (adjektiv)Synonymer: beharskad, lugnDefinition: beharskad collected (adjective)
ikladd adjektiv (formellt),Synonymer; iford attired (formal)
krans, kransen, kransar (noun)Definition: ring av sammanflatade blommorSammansattningar: blomsterkrans (garland of flowers), vetekrans (ring cake) wreath, crown, chimney collar, laurel
bananen, bananer, bananernaSynonymer: gul bojd frukt, gulebojDefinition: en gul bojd tropisk frukt (a curved yellow tropical fruit) banana (noun)
hesa pa"…for att ropa sig hesa pa Stadion…"Synonymer: uppmuntra, stodja med hejarop, halla pahes, hest, hesa (adjektiv)Synonymer: skrovligDefinition: skrovlig i rosten (having a husky voice)Avledningar: heshet (hoarseness) root for, support, cheer in order to yell themselves horse at the stadium
stadion, stadionet, stadion, stadionenDefinition: stor idrottsplats stadium
motte, mott, mot, mota, moter verb (aven abstrakt " konfronteras med, stallas infor"),Synonymer: meeting, raka, sammantraffa, traffa, traffasDefinition: traffa (tillfalligt eller planerat) meet [also abstract, " be confronted with"]
markerade, markerat, markera, markerar (verb)Synonymer: accentuera, betona, marka, poangtera, profilera, understrykaDefinition: ange, visamarkerande indicate, markExempel: partiet markerar sin profil (the party is boosting its image), tomtgransen markeras med skyltar (the boundaries between the sites are marked with signs)Avledningar: markering (marking, indication)
hora hemmaSynonymer; hora till, ha sin plats, tillhora, tillkomma, passa, passa in belong
dra/draga sig, drog sig, drogit sig, dra sig! /drag sig! drar sig be slow, hesitate, be unwilling, lose time
forsikligt gently, carefully, deliberately
undfly escape
vedskutornasveds – woodkuta – 1. stoop (ont i ryggen) 2. springa (trot) firewood cutting (ved is firewood)(kuta is to stoop and/or to trot)
skogar forests
bark bark (av trad), eulogy, scolding, cough
flanor, flanoren, flanorer, flanorernaflan·­era verb ~de ~t • strova om­kring pa gatorna utan mal stroller, the stroller, strollers, the strollers (one who walks the streets without a goal)
trangde sig fram pushed him/her/it-self through
radhuset the town-city hall
suddig, suddigt, suddiga (adjektiv)Synonymer: dimmig, oklar, otydlig, vagDefinition: otydlig, dunkel blurred (adjective)Exempel: ett suddigt foto (a blurred photograph), vittnet hade en suddig bild av vad som hant (the witness had a blurred picture of what had happened)
numer, numera (adverb) Synonymer: nufortidenDefinition: nu for tiden, nu (till skillnad fran forr)Exempel: vi bor numera i Goteborg (we live in Goteborg now)Exempel: I live in Paris now (numera bor jag i Paris) nownu, i denna stund, numeraIdiom: (every) now and then (nu och da, understundom, ibland), (every) now and again (nu och da, understundom, ibland), now … now (ibland … ibland)
avstand, avstandet, avstand, avstanden substantiv (aven om tid), Syn: distans, strackaDef: langd mellan tva punkter (the distance between two points)Exl: pa langt avstand (far off, from afar), avstandet till grannhuset ar… distance, space (between)(the distance to the next house is..)Idiom: avstandstagande ("kritik, ogillande") (repudiation), vi tar avstand fran ("vi ogillar") valdsmetoder (we are opposed to ("dislike") the use of violence)
att uttanja (verb) to stretch, make longer or bigger by pulling
uttanjd (adjektiv) stretched
Tegelbackens fallda bommar. Tegelbacken's Square deadly railroad crossing gates.
hes, hest, hesa (adjektiv)Synonymer: skrovligDefinition: skrovlig i rosten (having a husky voice)Avledningar: heshet (hoarseness) hoarse (adjective) especially voice
(pa) gangavstand (within) walking distance
flanera, flanerade, flanerat, flanera, flanerar (verb)Synonymer: ga, promenera, spankulera, spatsera, strosaDefinition: ga och driva, strova omkringAvledningar: flanor (stroller, man-about-town) stroll (verb)
han var lugn och samlad infor uppgiften he appeared to be calm and collected as he set to work
falla, faller, fallde, fallt, fall! (verb) 1. kill, bag 2. convict 3. say, account for 4. drop, let fall 5. run (colors in wash) 1. falla ett trad (fell a tree) 2: bli falld for spioneri (be convicted for spying) 3: falla ett omdome (express an opinion), 4: skjortan fallde i tvatten (the shirt ran in the wash)
otillganglig -t -a inaccessible
vedeldade (ved-eld) wood fired
ung, ugnen, ugnarSynonymer: bakugnDefinition: skap for upphettning (i spis)Exempel: steka kott i ugnen (roast meat in the oven)Sammansattningar: ugns|varme (oven heat) oven (noun)
ort, orten, orter substantiv (aven utvidgat "plats"),Synonymer: byDefinition: (lokal)samhalleExempel: folket pa orten (the local populace), pa flera orter i landet (at several places in (in several parts of) the country) neighborhood, locality [also more extensively " place"]Idiom: fran hogsta ort ("fran hogsta myndighet") (from the highest quarter, ("from the highest level")), pa ort och stalle ("pa sjalva platsen") (on the spot, ("in the very centre"))
ort, orten, orter substantiv (aven utvidgat "plats"), place (noun)Sammansattningar: badort (seaside resort, spa), ort|namn (place name), fodelseort (place of birth), orts|befolkning (local population
ge vika (fras) Synonymer: fall back, bojaIdiom: ge vika ("ge med sig, ge efter") (give way ("yield")) to give in, to fold (under pressure), to give up(colloquial) to dedicate (time), to designate a period of time for a certain action
utvidgade, utvidgat, utvidga, utvidgarDefinition: gora storre (widen, enlarge)Exempel: ett utvidgat samarbete (a more extensive cooperation)Avledningar: utvidgning (expansion) expand (verb)Synonymer: bredda, dryga ut, expandera, forstora, tanja, tanja ut, utoka, vidga, vaxa, oka
bildade, bildat, bilda, bildar (verb)Synonymer: alstra, grunda, instifta, skapa, stifta, uppratta, uppstaDefinition: skapa, grunda; utgora establish, found, form, constituteExempel: bilda ett nytt parti (found a new party), bilda sig en uppfattning om nagot (form an opinion of sth.)
angelagen, angelaget, angelagnaSynonymer: ivrigDefinition: ivrig, man (om)Exempel: hon ar angelagen om ett gott samarbete (she is eager to establish effective cooperation) urgent, anxious, pressing, eager, importantDefinition: viktigExempel: en angelagen fraga (a pressing problem), det ar angelaget att losa konflikten (it is important that this conflict be resolved
besvarlig, besvarligt, besvarligaSynonymer: besvarande, betungande, bangstyrig, bokig, irriterande, jobbig, kinkig, knepig, kranglig, marig, modosam, obekvam, ohanterlig, omedgorlig, oregerlig, prekar, strulig, storande, svar, trottsam, hard, troublesome, difficultDefinition: svar, modosam, jobbigExempel: det ar besvarligt att fa tag pa en lakare (getting hold of a doctor is quite difficult)
hora hemma (verb fras) passa bra in, platsa, vara lamplig pa en plats, belong
sparvagn, sparvagnen, sparvagnarDefinition: ett slags vagn pa rals for persontrafik i stader street carvagn, vagnen, vagnarDefinition: fordon pa (fyra) hjul, akdonExempel: hast och vagn (horse and cart (carriage))Sammansattningar: barnvagn (perambulator), sparvagn (tram), framvagn (front of a vehicle)
Riddarhusgranden knight's house alley
nyss (adverb)Synonymer: just, nyligenDefinition: for en liten stund sedanExempel: jag sag honom alldeles nyss (I saw him just now (just a moment ago)) just now, recently, just
samman (adverb)Synonymer: vidAnvandning: verbpartikelDefinition: till eller med varandra; tillsamman(s) togetherExempel: foretagen ska ga samman (the companies are about to merge), lagen drabbar samman i morgon (the teams clash tomorrow), halla samman familjen (keep the family together)
dragkarra, dragkarren, dragkarror (animal drawn) cart
flamtade, flamtat, flamta, flamtar verb (aven bildligt), Synonymer: flasa, pust, pusta, stonaDefinition: andas snabbt (och haftigt)Exempel: hon flamtade efter luft (she gasped for air), ljuset flamtar (the light is flickering) pant, puff, flicker [also figuratively]
skackl, skacklen, skacklarna skakel ~n skaklar hellre an skackel [skak?el] ~n skacklar • stang som forbinder en vagn med selen pa var­dera sidan om drag­djur; ?hoppa over skaklarna slappa loss o­hammat, gora sned­sprang bar connecting a cart with the harness on each side of draft animals jump over the pole release unharmed, make a sidejump
styrrhytterna control cabin (of a dragkarra (horse drawn wagon)
hytt, hytten, hytterSynonymer: bas, kabin, kajutaDefinition: litet rum (a small room)Sammansattningar: telefonhytt (call box, phone booth), bathytt (cabin) cabin, berth
styr (samlades substantiv, lik socker) Idiom: halla i styr ("halla ordning pa") (keep in check ("keep in order"))(Svenska) styra verb, (Engelska) steer(Svenska) styra verb, (Engelska) govern, rule control (collective noun, like sugar), control, govern, rule (verb)
styrde, styrt, styr, styra, styrSynonymer: leda, rattaDefinition: fora (ett fordon) i viss riktning control, govern, ruleExempel: nyhetsformedlingen styrs av starka intressen (the news services are controlled by powerful interests), styra en bat (steer a boat)
stankskarm, stankskarmen, stankskarmarDefinition: skarm som hindrar ett fordonshjul fran att stanka wing, fender, mudguard
forort, fororten, fororterSynonymer: forstadDefinition: forstad, ytteromradeSammansattningar: betongforort (concrete suburb), fororts|bebyggelse (suburban building) suburb
rad, raden, raderSynonymer: langaDefinition: foljd (av saker bredvid varandra), serie series, line, row en i raden av gratulanter (one in the line of congratulators) en lang rad av problem (a long succession of problems) en rad exempel (a series (number) of examples) en rad villor (a row of [detached] houses)
antligen finally, at last (antligen jag kan paminna menningen av ordet "antligen"!)
angslig, angsligt, angsligaSynonymer: bekymrad, nervos, orolig, raddhagadDefinition: som kanner angslan, radd anxious (adjektiv)Exempel: han var angslig for att barnen skulle raka illa ut (he was afraid the children would get into trouble)
Sammansattningar: sakerhetssele (shoulder harness), sel|don (harness), barnsele (walking rein) bar (metal rod)Example: bar connecting a cart with the harness on each side of draft animals; Skip the bullets, release unharmed, make aside- jump
sele, selen, selarDefinition: anordning med remmar (for dragdjur)Idiom: vara i selen ("arbeta (hart)") (be in harness ("work (hard)")) harness (noun)Sammansattningar: sakerhetssele (shoulder harness), sel|don (harness), barnsele (walking rein)
rad, radet, rad, radenSynonymer: rekommendation, tipsDefinition: anvisning om hur man skall gora nagot, tipsSammansattningar: halsorad (health tip) advice (noun)Exempel: rad och hjalp (advice and help), praktiska rad (practical advice), jag skall ge dig ett gott rad (I'll give you a piece of good advice)
malet mal, processen processer, rattegangen ratteganger, rattsprocessen rattsprocesser, the lawsuit, lawsuits (four words)
belaten, belatet, belatna (adjektiv)Synonymer: formaten, fornojd, nojd, tillfreds, tillfredsstalldDefinition: nojd, tillfreds satisfied, pleasedExempel: ett belatet leende (a satisfied smile), matt och belaten ((I) couldn't eat another thing)Avledningar: missbelaten (dissatisfied)
look for opportunities to be offended and… Forgive everyone no matter if you imagined it or if they intended their offense. practice not taking offense! Mastering this you can change your life! When someone offends you smile and be extra friendly next time you have an opportunity to engage with them. Never harbor a resentment especially if they intended to be rude!
fan substantiv (svordom)Definition: djavulenExempel: fy fan! (hell!, damn!), du kan val for fan lyssna! (you can bloody well listen, can't you?), var fan ar min blus? (where the hell is my blouse?) devil noun (swear word)Synonymer: beundrare, djavulen, javlar, satan
fartyg, fartyget, fartyg, fartygenSynonymer: bat, skepp, skutaDefinition: bat, skeppSammansattningar: fartygs|flotta (fleet of ships), lastfartyg (cargo ship) segelfartyg (sailing ship) ship
bedrog, bedragit, bedrag, bedraga, bedrar (aven om otrohet mellan makar),Syn: bedraga, dupera, forleda, lura, svika, svindla, vara otrogen, vilseledaDefinition: lura (pa pengar), svika (deceive for the purpose of obtaining money; fail, desert) swindle, fool, deceive, defraudExempel: bedra sina kunder (swindle one's customers), han bedrog sin fru (he was unfaithful to his wife), bedra sig (sjalv) (fool oneself)
karra, karran, karrorSynonymer: dragkarra, fordon, pirra, skrinda, vagn, ak, akdonDefinition: enklare (tvahjulig) vagnSammansattningar: skottkarra (wheelbarrow), slapkarra (trailer) cart, trap, trolly, dray, wagon (substantiv)
stockade sigstock, stocken, stockar – 1. log, 2. capitol share (stocks and bonds) 3. meat animals Synonymer: kottspak, pale, timmer, timmerstockDefinition: stam av ett avsagat tradSammansattningar: timmerstock (log) stagnatedDefinition: samling, uppsattningSynonymer: kottspak, pale, timmer, timmerstock
nia, nian, niorSynonymer: nunaDefinition: siffran 9; nummer 9 i ordningen nine (substantiv – number 9)
yngling, ynglingen, ynglingarSynonymer: pojke, ung manDefinition: ung man, pojke (young man, adolescent) youth, (substantiv)
slap, slapet, slap, slapenDefinition: vagn efter bilIdiom: ta pa slap ("bogsera") (take in tow ("tow"))Sammansattningar: slap|vagn (trailer) trailer
yngling, ynglingen, ynglingarSynonymer: pojke, ung manDefinition: ung man, pojke (young man, adolescent) youth (young man)
frusta, frustade, frustat, frusta, frustarDefinition: haftigt stota ut luft genom halvslutna lapparExempel: frusta av skratt (snort with laughter), en frustande hast (a snorting horse) snort (verb)
anstrangning, anstrangningen, anstrangningarSynonymer: moda, pafrestning, vedermodaDefinition: hart arbete; stravan, anspanning (hard work; attempt) effort, exertionExempel: gora stora anstrangningar (for) att spara energi (make every effort to save energy)
rullning, rullandeExempel: walk with a roll (ga med rullande gang) roll, rolling
morrade, morrat, morra, morrar verb (om hundar; bildligt aven om manniskor),Definition: ge ifran sig ett brummande hotfullt ljud snarl [of dogs; figuratively, of people]
sakta (adverb)langsam, langsamtDefinition: med lag hastighetExempel: kora sakta (drive slowly), sakta men sakert (slowly but surely) slowly, gently
ko, kon, koerDefinition: rad av vantandeExempel: sta i ko (queue, (stand in line [US]))Sammansattningar: bilko (traffic jam), bostadsko (housing queue, waiting list) queue, (line (US))
prestige, prestigenDefinition: (hogt) anseende och inflytande, auktoritetExempel: bevara sin prestige (maintain one's prestige), vara radd om sin prestige (be jealous of one's prestige) prestige (noun)Sammansattningar: prestige|forlust (loss of prestige)
timmer, timret (substantiv)Synonymer: stock, tra, virkeDefinition: grovt osagat tra, rundvirkeSammansattningar: timmer|bil (logging truck) timber (felled trees)
interimistiskt betecknar nagot som galler tillfalligt, under en overgangstid. temporary interim provisional interimistic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *